owdqWU

owdqWU

Privaatsuspoliitika

Tip-Tap Network OÜ poolt kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted ehk privaatsuspoliitika.
Kehtivad alates 25. veebruarist 2021.a.

1. Üldsätted
1.1 Käesolev Tip-Tap Network OÜ kliendi isikuandmete töötlemise (kogumine, kasutamine, säilitamine, kaitse ja muutmine) põhimõte annab ülevaate miks, kuidas ja millises mahus Tip-Tap Network OÜ oma toote kasutamise võimaldamisel klientide isikuandmeid töötleb, millised on meie füüsilisest isikust kliendi õiguste kaitse, kuidas meie kliendid oma õiguseid saavad kasutada, kellele ja miks me oma klientide andmeid võime edastada ning millistel tingimustel toimub põhimõtete muutmine ja sellest kliendi teavitamine.
1.2 Astudes kliendisuhtesse Tip-Tap Network OÜ-ga või avaldades tahet kliendisuhtesse astuda, nõustub klient oma isikuandmete töötlemisega käesolevates põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.
2.  Isikuandmete töötlemise aluspõhimõtted
2.1 Tip-Tap Network OÜ lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu üldmäärusest 2016/679 „Isikuandmete töötlemise seaduslikkus“ artikkel 6 p . 1 al.p-d a, b, c ja f, andmekaitse seadusest eraõiguses kohalduvas ulatuses, muudest asjakohastest õigusaktidest ning käesolevas põhimõtetes sätestatud nõuetest.
2.2 Tip-Tap Network OÜ ja tema töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma kliendi isikuandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
2.3 Kliendi isikuandmeid töödeldakse ainult kliendi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul ja ulatuses. Füüsilisest isikust kliendil on isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek õigus igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
2.4 Tip-Tap Network OÜ kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
2.5 Tip-Tap Network OÜ kogub kliendi isikuandmeid peamiselt Tip-Tap Network OÜ iseteenindusportaali https://www.tip-tap.eu/ ja virtuaalse turuplatsi Tip-Tap Multiäpp kasutajaks registreerumisel ning kliendi poolt toote kasutamise käigus. Samuti avalikest ja eraõiguslikest registritest (nt äriregister, maksukohustuslaste registrist, Maksu- ja Tolliametilt, kliendist ettevõtjalt).
2.6 Tip-Tap Network OÜ töötleb kliendiandmeid nii õigusaktidest (riigisisesed seadused, järelevalve juhendid, määrused kui ka Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, näiteks kliendi poolt esitatud taotluse menetlemiseks, kliendi nõusoleku alusel kui ka Tip-Tap Network OÜ enda õigustatud huvide kaitseks juriidilistes vaidlustes.
2.7 Tip-Tap Network OÜ õigustatud huvid väljenduvad eeskätt nii enda äritegevuse edendamises klientidele paremate teenuste ja toodete pakkumisel, oma toodete arendamises, andme- ja infoturbe tagamises, võlahalduses kui ka enda kaitses juriidiliste vaidluste korral.
2.8 Tip-Tap Network OÜ kasutab isikuandmete alusel automaatse töötlemise tulemusel profiilianalüüsi, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks, näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku isiklikke eelistusi ja huvisid.
2.9 Tip-Tap Network OÜ kasutab profiilianalüüsi turunduse eesmärgil kliendi nõusoleku alusel. Selline andmetöötlus toimub vastavalt kas Tip-Tap Network OÜ või teenuse osutaja õigustatud huvi alusel (nt otseturustus).
2.10 Profiilianalüüs aitab Tip-Tap Network OÜ-l pakkuda klientidele teenuseid efektiivsemalt ning vältida võimalikke vigu. Sellise töötlemise tarbeks, sh segmentide või profiilide loomisel ei kogu Tip-Tap Network OÜ kliendi kohta täiendavaid andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on kliendi kohta olemas.
2.11 Küpsiste kasutamine ning sellega seonduv andmetöötlus toimub kooskõlas Tip-Tap Network OÜ veebilehel avaldatud küpsiste kasutamise tingimustega.
3. Kogutavate kliendiandmete koosseis ja eesmärgid ning õiguslik alus
3.1 Kliendiandmete koosseis:
3.1.1 Isikut tõendava dokumendi kuva, mis sisaldab kõiki dokumendiga kajastatavaid andmeid: Isiku nimi; isikukood, selle puudumise korral sünniaeg ning elu- või asukoht; dokumendi number; dokumendi väljastaja; dokumendi kehtivusaeg.
3.1.2 Isiku näopilti, mis tõendaks dokumendil oleva isiku samasust.
3.1.3 Elukoha aadress (rahvusvaheliste pangaülekannete tegemise võimaldamiseks, vajadusel isikuga kontakteerumiseks võimalike nõuete korral). Selleks sobib foto mõnest sellele aadressile saadetud arvest (sideteenused, elekter, gaas vmt.) või pangaväljavõte, mis sisaldab kontoomaniku nime ja aadressi.
3.1.4 Pangakonto number (väljamaksete tegemiseks) (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetest tulenevalt peab selle seos konto omanikuga olema tõendatav, seepärast vajame fotot pangaväljavõttest või panga kinnitusega dokumenti)
3.1.5 Kasutajanimi süsteemis - kasutajate tuvastamiseks
3.1.6 E-posti aadress - kliendiga suhtlemiseks, toimunud tehingute kohta arvete väljastamiseks.
3.1.7 Mobiiltelefoni number - kliendile teenuse pakkumiseks läbi mobiiliäpi.
3.2 Kliendiandmeid kogutakse, et:
3.2.1 pakkuda edukalt teenust;
3.2.2 tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Kliendiandmete kogumisel arvestatakse põhiõigust isikuandmete kaitsele ja kohaldatakse proportsionaalsuse põhimõtet.
3.3 Kliendiandmete kogumise õiguslikuks aluseks on rahapesu ja terrorismi rahastamise täkestamise seadus §§ 21 ja 22.
4. Kliendiandmete edastamine
Tip-Tap Network OÜ-l on õigus edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel ja klient ei loe seda isikuandmete töötlemise põhimõtetega sätestatud kohustuste rikkumiseks:
4.1 kliendi poolt lepingu rikkumisel Tip-Tap Network OÜ õiguste kaitseks juriidiliste vaidluste korral;
4.2 kliendi suhtes nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale. Edastatavad andmed hõlmavad aluslepingute andmeid ja võlaandmeid;
4.3 õigusaktidest ja rahvusvahelistest ja vastastikuse õigusabi lepingutest tulenevate kohustuste täitmise korral (nt andmete edastamine uurimisasutustele, prokuratuurile, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile jne.).
5. Kliendi isikuandmete säilitamine
Tip-Tap Network OÜ ei töötle kliendi isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks.
6. Füüsilisest isikust kliendi õiguste kaitse
6.1 Kliendiandmete töötlemise eest vastutab Tip-Tap Network OÜ. Kontaktandmed on kättesaadavad Tip-Tap Network OÜ kodulehel: https://www.tip-tap.eu/.
6.2 Kliendid võivad pöörduda Tip-Tap Network OÜ poole seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega ning füüsilisest isikust kliendid võivad nõuda isikuandmete töötlemisel enda õiguste teostamist ning esitada kaebuseid seoses nende isikuandmete töötlemisega.
6.3 Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.
7. Privaatsuspoliitika põhimõtete muutmine ja kohaldamine
7.1 Tip-Tap Network OÜ-l on õigus põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
7.2 Tip-Tap Network OÜ teavitab põhimõtete muutmisest klienti veebilehel https://www.tip-tap.eu/ ja/või kliendiga kokku lepitud sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest, sealhulgas õigusaktidest tulenevate nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil või kui muudatused ei mõjuta olemasolevate klientide andmete töötlemist (nt uue tootega turule tulemisel).
7.3 Põhimõtteid kohaldatakse kõikide klientide kliendiandmete töötlemisel, samuti kliendisuhetele, mis on tekkinud enne põhimõtete jõustumist.
8. Vaidluste lahendamine
Tip-Tap Network OÜ ja kliendi vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse eelkõige poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus hagimenetlusega Tartu Maakohtus.

Telli uudiskiri

owdqWU